Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Fairwood bv.         

Hier kunt u de voorwaarden ook downloaden: Verkoopvoorwaarden Fairwood                                                  

Artikel 1. Algemeen

1.1 In deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

       Leverancier: Fairwood bv, zelfde te verstaan: Corner Flooring te Tiel

       Afnemer: Consument en/of klant van de leverancier

       Partijen: Leverancier en de afnemer tezamen.

1.2 Algemene voorwaarden waarnaar door de Afnemer wordt verwezen, zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Fairwood aan de Afnemer zijn overeengekomen.

1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fairwood te sluiten overeenkomsten, alsmede op haar aanbiedingen, ook ingeval de overeenkomst mondeling, per email, via webshop of schriftelijk tot stand komt.

1.5 Zowel afnemer als Fairwood houden zich voor, tijdens en na het bereiken van overeenstemming, afzijdig van negatieve uitingen tegenover derde personen, sociale media en internet. Schending hiervan geeft voor alle partijen recht op compensatie.

 Artikel 2. Offertes, orders, prijzen en overeenkomsten

2.1 De in offertes, prijslijsten en andere documentatie voorkomende gegevens, zoals afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, maten en gewichtsopgave zijn een indicatie en voor Fairwood niet bindend. Aan eventuele berekeningen, van de plattegrond van de woning, kunnen geen rechten worden ontleend. De afnemer dient dit altijd zelf te controleren na ontvangst van de offerte en order.

2.2 De monsterborden, proefplankjes, modellen, afbeeldingen en beschrijvingen van zaken geven een algemene aanduiding van de producten en zijn niet bindend. Hout is een natuurproduct en kleur, vorm en tekening zijn ontstaan door natuurlijke omstandigheden en zullen daarom per definitie variëren.

2.3 Op de website genoemde prijzen, instructies of aanbevelingen zijn indicatief en kunnen geen rechten aan worden ontleend.

2.4 De door Fairwood uitgebrachte offerte is vrijblijvend en gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Fairwood is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

2.5 Orders dienen schriftelijk te worden geplaatst. Waarna zij, indien Fairwood met de order akkoord gaat, door Fairwood worden bevestigd. Dit geschiedt d.m.v. een orderbevestiging. Niet-bevestigde orders mogen door Fairwood altijd zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

2.6 Koopt u online, dan dient u altijd van tevoren in de showroom te komen kijken. De houtproducten kunnen voor levering door de afnemer worden bekeken in het magazijn.

2.7 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Fairwood passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Fairwood daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

2.8 De door Fairwood gehanteerde prijzen zijn af loods, c.q. af magazijn, exclusief omzetbelasting, exclusief emballage en exclusief vervoer, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

2.9 Bij aankoop van producten en betaling via onze webshop (fairwoodwebshop.nl) heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en verpakking.

2.10 Mocht een product niet leverbaar zijn, dan heeft Fairwood het recht een vervangend alternatief te leveren of de bestelling te annuleren. De afnemer heeft het recht het alternatief te weigeren waarna de order geannuleerd zal worden.

2.11 Alleen schriftelijk overeengekomen wijzigingen in een gesloten overeenkomst kunnen partijen binden. Wanneer wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de overeenkomst schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

2.12 Indien meer dan één natuurlijk en/of rechtspersoon als opdrachtgever optreedt of zich al zodanig gedraagt, dan zijn alle rechtspersonen jegens Fairwood hoofdelijk aansprakelijk.

2.13 Fairwood heeft het recht haar rechten, bevoegdheden uit de betreffende overeenkomst, alsmede de eigendom van de betreffende zaken aan derden over te dragen. Zonder schriftelijke toestemming van Fairwood mag afnemer zijn rechten en verplichtingen jegens Fairwood niet aan derden overdragen.

2.14 Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen, geschieden leveringen op grond van de gesloten overeenkomst niet op basis van exclusiviteit.

Artikel 3. Omschrijving kwaliteit en reclame

3.1 Fairwood zal de afnemer de zaken leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid, zoals in de (gewijzigde) orderbevestiging omschreven, zoals door Fairwood geaccepteerd.

3.2 Houtproducten zijn natuurproducten. Natuurlijke afwijkingen in kleur, structuur en dergelijke zijn daarom onvermijdbaar. Geringe, in de handel toelaatbaar geachte en/of technische niet te vermijden afwijkingen in de kwaliteit, kleur, finish, maat en gewicht zijn toegestaan. Dergelijke afwijkingen verplichten Fairwood ook niet tot vervangen, of schadevergoedingen en zij geven de afnemer niet het recht om de ontvangst of betaling van het geleverde te weigeren. Onderlinge kleurafwijkingen van een leverantie zijn toegestaan.

3.3 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen is Fairwood toegestaan leveringen naar boven af te ronden op hele c.q. vaste verpakkingen en planken. Als de order niet verpakt materiaal betreft, is een meer levering van 3% (vanaf 30 m2) van de door de afnemer bestelde hoeveelheid geoorloofd. Een minderlevering, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, is niet toegestaan.

3.4 Fairwood staat er uitsluitend voor in, dat de zaken geschikt zijn voor normaal gebruik zoals in de product omschrijving of gebruiksaanwijzing is voorzien. Fairwood is bij de geleverde producten slechts gebonden aan de product eigenschappen en adviezen zoals aangegeven door de fabrikant. Raadpleeg hiervoor de website van de fabrikant. Gebruik van deze producten buiten de fabrikant bestemde doeleinde zijn geheel voor eigen risico.

3.5 Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering of afhaling direct te onderzoeken.

Afnemer controleert hierbij:

 • of de verpakking, emballage, en uitwendige staat in orde is.
 • of de zaken betreft kwantiteit (bijv. aantallen en hoeveelheid) overeenkomen met hetgeen is overeengekomen. U dient de hoeveelheden aan de hand van de maatlijst te controleren bij ontvangst, deze is bijgesloten.
 • of de zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen,
 • of indien- deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik van de zaken.

Een en andere met inachtneming van hetgeen in artikel 3.1 is gesteld. Alle reclames dienen binnen 48 uur schriftelijk te geschieden via ons postadres of email (info@fairwood.nl). Bij overschrijding vervallen de rechten van de afnemer.

3.6 Afnemer heeft voldoende kennis vergaard, zodat er een bewuste keuze is gemaakt t.a.v. de legmethode.

3.8 Voor alle houtproducten geldt dat zowel bij Fairwood als door afnemer verschillende controles plaats dienen te vinden. De afnemer dient bijvoorbeeld voor het leggen van de vloer aan te (doen) tekenen: relatieve luchtvochtigheid in de ruimte waarin de vloer wordt verwerkt, het vochtpercentage van de ondervloer, het houtvocht-percentage van de partij hout na acclimatiseren, de legwijze, de manier waarop de ruimte wordt verwarmt, de invloed van zonnewarmte en zonlicht, de aanwezigheid van installaties die invloed hebben op de relatieve luchtvochtigheid in de ruimte, gebruikte lijmen en alle overige relevante zaken.

3.9 De afnemer houdt tijdens de werkzaamheden altijd controle of toezicht op de uitgevoerde werkzaamheden en producten. Wanneer de nieuwe fase van het leggen ingaat is de afnemer akkoord met de afgesloten fase (bijvoorbeeld, tijdens het leggen van de vloer: voordat de vloer verder bewerkt wordt, is de afnemer akkoord met de geleverde planken en overige materialen)

3.10 Indien de afnemer tijdig reclameert, blijft diens verplichting tot betaling en afname van de gedane bestelling bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Fairwood worden geretourneerd, zie artikel 11.

3.11 Indien de reclame gegrond is, zal Fairwood ter zijne keuze, hetzij een blijkelijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel van de geleverde goederen, hetzij de goederen vervangen na terugzending van de oorspronkelijk geleverde goederen. Tot verdere schadevergoeding is de Fairwood niet verplicht. Indirect schade wordt nimmer vergoed.

Artikel 4. Bewerking van houtproduct

4.1  Alle houtproducten dienen na ontvangst en voorbewerking licht nageschuurd te worden. Indien het product is voorbewerkt, is dit niet van toepassing. Vraag bij twijfel altijd verdere informatie schriftelijk aan per email.

4.2 Afnemer heeft voldoende kennis vergaard, zodat er een bewuste keuze is gemaakt t.a.v. afwerkingsmogelijkheden. (Eigenschappen van lak, olie, hardwax, beits, was e.d.)

4.3  Voor het aanbrengen van speciale bewerkingen op het houtproduct heeft de afnemer de mogelijkheid om het bestelde vooraf te komen bekijken. Fairwood mag ervan uitgaan dat wanneer het product niet vooraf door afnemer wordt bekeken, de afnemer akkoord is gegaan met het te bewerken product.

4..5 Indien het houtproduct wordt gerookt komen per definitie de visuele kleurverschillen meer naar voren. Dit behoort bij het natuurlijke proces en is geen reden tot reclamatie.

4.6  Hout is een natuurproduct dat verkleurt onder invloed van uv-licht en zon/daglicht.

4.7  Het houtproduct dient door de afnemer te worden onderhouden met het bijgeleverde onderhoudsmiddel en volgens de bijgeleverde instructies. Bij geen regelmatig gebruik hiervan vervalt enige vorm van garantie. Bewijslast van gebruik onderhoudsmiddelen wordt getoetst aan de hand van aankoopbonnen van Fairwood

4.8  Adviezen en gegevens met betrekking tot de te leveren zaken alsmede aanwijzingen tot het gebruik daarvan worden door Fairwood naar beste weten verstrekt. Dit op basis van de door afnemer verstrekte informatie.

4.9  Mocht het houtproduct door de afnemer zelf worden geplaatst, bewerkt en/of afgewerkt dan is dit op risico van de afnemer. Voor het aanbrengen van de afwerking dient de afnemer deze te testen op het betreffende houtproduct. Afnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

Waarschuwing! Doeken die door de afnemer gebruikt worden voor het aanbrengen van producten moeten direct na het gebruik in een emmer water worden gestopt, deze kunnen anders door broei spontaan ontbranden! Let op brandgevaar

4.10  Wordt het houtproduct in aard veranderd, bewerkt/gezaagd/gelegd etc., dan wordt de kwaliteit door de afnemer geaccepteerd en vervalt alle vorm van reclamatie. Afnemer dient daarom alle controles aangaande de hoeveelheid, kwaliteit en toestand van de levering voor het leggen uit te voeren. Leggen en/of bewerken is accepteren van het geleverde.

4.11 Leggen van de vloer is een professionele aangelegenheid. Indien dit door een ander persoon gebeurt dan verklaart u dat deze persoon zakenkundig is. Het risico komt derhalve voor de afnemer.

4.12 De afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht. De ruimte dient leeg en veegschoon te zijn.

4.13 Bij lijmen van de vloer dient de ondervloer vlak, drukvast, trekvast, vrij van vervuiling en blijvend van vocht te zijn. Standaard wordt uitgegaan van een zandcementdekvloer, indien anders schriftelijk op de  order is vermeld. Hierbij dient u na te vragen bij uw aannemer/bouwbedrijf dat de ondervloer van goede kwaliteit is en dat hier de houten vloer op verlijmd kan worden i.v.m. trekspanning. Het risico ligt derhalve bij de afnemer.

4.14 Na het aanbrengen van een egaline laag door de afnemer of een zakenkundige gekozen persoon van de afnemer, dient deze altijd voldoende dik te zijn (minimaal 3 mm) en geschuurd te worden voor de verlijming van de vloer.

4.15 Bij vloerverwarmingen dienen de volgende opmerkingen in acht te worden genomen:

 • Indien de vloerverwarming in de bestaande vloer wordt gefreesd met sleuven en daar de vloer op wordt geplaatst, dan dienen deze sleuven te worden opgevuld met sneldrogend beton waarnaar de hele vloer geëgaliseerd dient te worden met egaline.
 • Eventuele vloerkleden/karpetten zorgen voor 2 graden verhoging van de temperatuur. M.a.w. Geen goede combinatie met vloerverwarming. Het risico ligt der halve bij de afnemer.
 • Bij vloergedeelten zonder vloerverwarming dient een dilatatievoeg te worden aangebracht.
 • De afnemer dient voor het leggen van de vloer het algemeen erkende opstookprotocol te volgen, voordat de vloer wordt geplaatst. Deze kunt u kosteloos ten alle tijden bij Fairwood opvragen.
 • Het vloerverwarmingssysteem dient door een erkend bedrijf te worden aangelegd en voldoende diep te liggen (35-45 mm). De oppervlaktetemperatuur dient niet meer dan 28 graden en de watertemperatuur niet meer dan 45 graden te zijn. Tevens dient uw huis voldoende geïsoleerd te zijn, zodat vloerverwarming onder standaardwaarden kan functioneren.
 • De vloerverwarming dient tijdens het gebruik geleidelijk te worden verhoogd of verlaagt (1 graad per dag).
 • Zeker bij vloerverwarming is het voor de afnemer noodzaak om voortdurend de relatieve luchtvochtigheid te meten, zie artikel 9.

Artikel 5. Prijs en prijswijzigingen

5.1 De overeengekomen prijs is gebaseerd op het moment van totstandkoming van de overeenkomst geldende lonen, sociale lasten, en valutaverhoudingen. De overeengekomen prijs omvat, behalve de prijs voor zaken, mede inklaringskosten, invoerrechten, accreditiefkosten, kosten van verpakkingen etc. De door Fairwood gegeven prijzen zijn netto prijzen en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

5.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voor aflevering van de zaken de overeengekomen prijs wordt verhoogd, tenzij als gevolg van valutaherziening, verhoging van belasting of invoerrechten, hetzij door omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Fairwood vallen, is Fairwood gerechtigd de prijsverhoging aan de afnemer door te berekenen. Slechts indien de prijsverhoging meer dan 10% per jaar bedraagt ten opzichte van de overeengekomen prijs, heeft de afnemer binnen veertien dagen nadat Faiwood de afnemer dienaangaande schriftelijk heeft geïnformeerd, het recht de overeenkomt door een aan Fairwood gerichte schriftelijk en aangetekend schrijven verzonden verklaring te ontbinden.

5.3 Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreken is gebleven de uitvoering of voortgaan van het werk mogelijk te maken komen voor rekening van de afnemer. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Onder meerwerk wordt o.a. verstaan: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de order zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd. Onder minderwerk wordt verstaan: het deel van de order dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd.

Artikel 6. Levering, Levertermijn en betaling

Levering:

6.1 Levering geschiedt * af Faiwood Tiel*, tenzij anders is overeengekomen. Van het moment van afgifte is het risico van de te leveren zaken op de afnemer overgegaan. De partij onder wiens verantwoordelijkheid het vervoer plaatsvindt, dient er voor zorg te dragen dat de zaken altijd in gesloten wagens vervoerd worden.

6.2 Het is Fairwood toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Fairwood bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

6.3 Fairwood is gerechtigd om zonder opgave van redenen levering onder rembours te laten geschieden.

6.4 De afnemer draagt op het afleveringsadres zorg voor de benodigde faciliteiten.

De vloer en/of meubelstukken en andere houtproducten worden zo dicht mogelijk buiten bij de woning gebracht en dienen door de afnemer zelf naar binnen worden gebracht.

6.5 De transportkosten worden berekend voor 1 levering, deelleveringen naar verzoek van de afnemer worden aan de afnemer doorberekend.

6.6 Na de levering dienen de houtproducten enkele dagen te acclimatiseren in de te leggen verwarmde ruimte (18 graden en 60% luchtvochtigheid) voordat deze kunnen worden geplaatst. Hieronder verstaat Fairwood niet direct naast verwarmingsbronnen en niet in vochtige ruimtes, zoals garage etc.

6.7 Vocht dat vrijkomt na bijvoorbeeld stuken heeft een direct consequentie op het vormen en in en uitzetten van houtproducten.

6.8 Bij de levering van een meubelstuk, kunnen deze geleverd worden in separate dozen. De afnemer dient deze zelf te monteren m.b.v. de meegeleverde instructie.

6.9 Voor levering van een meubelstuk dient de afnemer gecontroleerd te hebben om het meubelstuk geplaatst kan worden op de plek die de afnemer voor ogen heeft. Daarnaast dient de afnemer gemeten te hebben of het meubelstuk in de beoogde ruimte naar binnen past. Afmetingen kunnen worden opgevraagd.

6.10 Werknemers van Fairwood kunnen op verzoek van de afnemer helpen bij laden of lossen. Dit is echter geheel voor risico van de afnemer. Bij de diverse ingangen van de panden zijn hiervoor aansprakelijkheidsborden geplaatst.

6.11 Fairwood heeft het recht bij iedere verandering in de zakelijke situatie van de afnemer (directiewisseling etc.) naar haar keuze de levering van de nog lopende orders onmiddellijk te staken of voor de afwikkeling daarvan zekerheid te verlangen. Hetzelfde geldt indien ongunstige inlichtingen omtrent de afnemer Fairwood bereiken. Voorts is Fairwood niet gehouden tot levering, zolang de vorige leveringen, waarvan de koopsom opeisbaar is, nog niet ten volle zijn betaald.

Levertermijn:

6.11 De leveringstermijn gaat in zodra de overeenkomst is aangegaan en nadat alle gegevens die de afnemer dient aan te leveren (getekende bestelling en eventuele aanbetaling) door Fairwood zijn ontvangen. Tenzij schriftelijk wordt overeengekomen, zijn de door Fairwood opgegeven termijn van levering nimmer aan te merken als fatale termijnen. Bij niet-tijdige levering heeft afnemer geen recht op een schadevergoeding noch de mogelijkheid van ontbinding van de overeenkomst en evenmin mag door hem de ontvangst en betaling worden opgeschort. Indien geen tijdige levering heeft plaatsgevonden dan zal Fairwood een redelijke termijn worden gegund om alsnog te leveren. De redelijke termijn is gelijk aan de oorspronkelijke levertijd met een maximum van één maand. Bij overschrijding heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

6.12 Fairwood heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken eenmaal aan de afnemer aan te bieden. Een aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld. In het geval dat de afnemer weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de kosten voor retourneren, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van de afnemer. In geval van weiger tot afname zal Fairwood niet eerder gehouden zijn de zaken af te leveren dan nadat de afnemer de overeengekomen prijs heeft voldaan, zulks met inbegrip van de als gevolg van weigering tot afname door Fairwood gemaakte kosten.

Betaling:

6.13 Als het houtproduct voor de afnemer speciaal besteld wordt, of wordt bewerkt dan vragen wij de afnemer een aanbetaling van €500,00 voor vloeren en €200,00 voor meubelstukken over te maken op:  NL 33 INGB 0686 0521 02 o.v.v. Aanbetaling, met de naam vermeld op uw bestelling. Zodra wij deze aanbetaling hebben ontvangen wordt de order definitief en gaat de gestelde levertermijn in.

6.14 De betaling is 100% voor levering. De factuur wordt de afnemer enkele dagen voor levering per email verzonden. Dit bedrag dient voor de levering bij Fairwood op de rekening bijgeschreven te zijn. Als het houtproduct af loods Tiel wordt opgehaald dan is het mogelijk om het bedrag bij afhalen te voldoen per pin of contante betaling.

6.15 Betaalt u via een bouwdepot, dan dient de afnemer zich ervan te vergewissen dat het voor levering betaald is (minimaal 3 weken van te voren aangeven). Na een verstuurde bouwdepot factuur kan deze niet meer gewijzigd worden.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Fairwood behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de afnemer afgeleverde goederen voor, totdat zijn vorderingen op de afnemer uit welke hoofde dan ook, geheel zijn voldaan.

7.2 Zolang de eigendom der goederen niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in de volgende alinea.

7.3 De afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Fairwood te bewaren. Bij overtreding van de bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs, ongeacht anders luidend beding, terstond ten volle opeisbaar.

7.4 De afnemer die gebruik maakt van het eigendomsvoorbehoud, wordt toegang verleend tot de door hem afgeleverde goederen.

7.5 Op het moment, dat de goederen of een gedeelte hiervan, verwerkt zijn en/of in aard zijn veranderd dan heeft Fairwood het recht bij voorrang te worden betaald, met de opbrengsten van de mede uit het verwerkte ontstane producten.

Artikel 8. Verpakking

8.1 Verpakkingsmaterialen en restanten etc, dient de afnemer zelf af te voeren. Kosten zijn derhalve voor de afnemer. Fairwood heeft hierbij geen terugname verplichting.

 Artikel 9. Gebruik en garantie

9.1 !! Door veranderingen in temperatuur en vocht, kan er krimp en uitzetting ontstaan van de houtproducten. U kunt dit voortdurend bijhouden met een hygrometer. Luchtvochtigheid moet 60% zijn!! Houtkachel, ventilatiesystemen, directe zon en warmtebronnen vlakbij het houtproduct kunnen krimpscheuring geven. In drogere periodes en in de seizoenen dient de afnemer zelf zorg te dragen dat de relatieve luchtvochtigheid in de woning op peil is. Dit kan worden bereikt m.b.v. een luchtbevochtiger.

9.2 Mocht er bij de afnemer een ventilatiesysteem (bijvoorbeeld airco of WTW) of vloerverwarming aanwezig zijn in de woning, dan is er sprake van extreem droge lucht. De afnemer dient de ruimte dan extra te bevochtigen met een luchtbevochtiger.

9.3 Hout dat wordt gebruikt in uw houtproduct wordt gedroogd in een speciale kamer tot een houtvochtpercentage van 8-12%. Hout werkt onder invloed van temperatuur en vocht schommelingen. Mocht er schade ontstaan door werking van het hout, dan is Fairwood gerechtigd het houtvochtpercentage te komen meten. Mocht er worden vastgesteld dat het vochtpercentage +2% hoger of -2% lager is dan deze waarden, mag er worden uitgegaan van externe invloeden op het vochtpercentage van het hout (te lage of te hoge relatieve      luchtvochtigheid, stookgedrag, direct zonlicht, WTW systemen, airco’s etc.) Fairwood heeft noch controle, noch invloed kunnen uitoefenen op deze externe invloeden en draagt derhalve hierover geen verantwoordelijkheid of  aansprakelijkheid.

9.4 Kleine beschadigingen aan houten producten kunnen door de afnemer worden bijgewerkt met een reparatietube. Deze kunnen wij u kosteloos toesturen.

9.5 De afnemer moet volgens de wet eventuele schade zo veel mogelijk voorkomen of beperken.

9.6 De garantie is niet van toepassing op gebreken die ontstaan door normale slijtage, in geval van ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik (bijv. het product goed en afdoende wordt onderhouden en behandeld), in geval van onvoldoende en/of onoordeelkundig onderhoud, bij onjuiste opslag, bij ongelukken en/of onheil zoals brand- en waterschade, en indien zaken, zonder schriftelijke toestemming van de, door derden ondeskundig zijn gewijzigd of gerepareerd. Fairwood wordt door de afnemer in de gelegenheid gesteld de verrichte reparatie op haar deskundigheid te beoordelen.

9.7 Afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur etc. kunnen het recht op garantie beperken of uitsluiten. Dit is het geval als de afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, handelsgebruik of gebruiksschade.

9.8 Bij sommige houtproducten is er sprake van verlijming. Wanneer er tot 1 jaar na levering geen schades zijn gemeld t.a.v. de verlijming van het houtproduct mag er worden uitgegaan van het feit dat de verlijming correct is uitgevoerd. Schades t.a.v. de verlijming die na deze periode optreden moeten eveneens worden toegeschreven aan krachten die de oorzaak hebben in externe factoren (te lage of te hoge relatieve luchtvochtigheid, stookgedrag, direct zonlicht, WTW systemen, airco’s etc.)

9.9 Door het product te gebruiken verminderd, door de tijd, de waarde van het product. Bij schade en/of reclamatie zal daarom altijd een percentuele aftrek van de nieuwprijs plaatsvinden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Fairwood is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die hij niet kende of zou moeten kennen, behalve als hij aansprakelijk is volgens de wet of als anders tussen partijen is afgesproken.

Deze oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijke verlies aan bouwvocht of stuken na nieuwbouw of verbouw.
 • Ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, cv-leidingen, vloerverwarming en haarden.
 • Een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten of een extreme verandering daarin.
 • Een onjuiste samenstelling van de tussen en/of ondervloer of een onvoldoende vlakke ondervloer. De afnemer is verplicht voor de start van de werkzaamheden het onvoldoende vlak zijn aan Fairwood te melden
 • Het niet-blijvend droog zijn van de vloer d.m.v. optrekkend vocht, c.q. lekkages etc.

10.2 Fairwood is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die door de afnemer zelf zijn aangebracht, zoals afwerking op het houtproduct en installeren van vloer en monteren van de tafel.

10.3 Bescherming van muren, deuren, plinten, keuken, vensterbanken etc. dient door de afnemer voor bezorging en de werkzaamheden, worden aangebracht. Fairwood is niet aansprakelijk voor de ontstane schade.

10.4 Fairwood werkt met onafhankelijke zelfstandige parketleggers en vervoerders en is niet verantwoordelijk voor de werkzaamheden verricht door deze niet aan Fairwood gebonden derden. U kunt altijd uw eigen transport  en leggen verzorgen.

10.5 Bij schade stelt de afnemer Fairwood in gelegenheid om door of namens hem de schade te inspecteren en te taxeren ten behoeve van zijn aansprakelijkheidsverzekering. Ook verleent de afnemer medewerking aan reparatie door of namens Fairwood.

10.6 Klachten over uitvoering van de overeenkomst door Fairwood veroorzaakte schade aan afnemer en afnemers eigendommen moeten direct (uiterlijk binnen 48 uur) bij Fairwood schriftelijk worden gemeld per email. Als na 48 uur na (op) levering geen melding door Fairwood is ontvangen, dan wordt aangenomen dat de producten onbeschadigd zijn geleverd, conform bevestiging is geleverd, geïnstalleerd en/of dat er geen schade door ondernemer is veroorzaakt.

10.7 Mocht de afnemer van mening zijn dat kosten voor Fairwood moeten worden gemaakt, dienen deze kosten altijd schriftelijk van te voren worden aangevraagd. Fairwood gaat alleen tot betaling van gemaakte kosten, waarna vooraf schriftelijke toestemming te hebben verleend en hiervoor facturen van derden kunnen worden overlegd. Fairwood heeft altijd het recht om dit op een alternatieve manier te regelen.

10.8 Bij vaststelling schade door derden mag dit alleen worden gedaan door een rechtbank erkende deskundige.

Artikel 11. Retour leveringen

11.1 De afnemer (consument) heeft bij een aankoop via de webshop het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de afnemer ons via een verklaring (schriftelijk of per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het retourformulier voor herroeping, maar u bent niet hiertoe verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededing betreffende  uw uitoefening van het herroeppingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

11.2 Als de afnemer de aankoop via de webshop wilt retourneren en de overeenkomst herroept. Ontvangt u alle betalingen die u tot dat moment heeft gedaan. Inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde    betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingesteld. Eventuele kosten voor het retour sturen van de producten zijn voor uw eigen rekening. Het is altijd mogelijk de producten in onze showroom te retourneren.

11.3 Voor aankopen in onze showroom, geldt in overleg met en na toestemming van Fairwood retour leveringen plaatsvinden van voorraadgoederen. Speciale gemaakte houtopdrachten, visgraat vloeren, bewerkte vloeren, speciale patronen, bewerkte meubelstukken (zoals bijvoorbeeld tafels en kasten), speciaal bestelde plinten en in aard veranderde houtproducten (gezaagd, bewerkt etc.) worden nimmer retour genomen.

11.4 De retour leveringen na aankoop in onze showroom dienen binnen 4 weken na afname te worden geretourneerd. Deze dienen onbeschadigd (niet gezaagd/bewerkt), schoon en steeds vochtvrij en verwarmd opgeslagen geweest te zijn. Tevens dienen zij in originele verpakking te worden geretourneerd. Indien een retour levering niet aan de eisen voldoet, dan zal deze niet worden geaccepteerd.

11.5 De retourzending vindt Franco plaats bij Fairwood. De geretourneerde zaken worden vervoerd voor rekening en risico van de afnemer.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van Fairwood welke van dien aard zijn, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van Fairwood kan worden verlangd, zoals ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, belemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen en alle omstandigheden die de naleving van de overeenkomst in ernstige mate belemmeren, gelden als overmacht. In geval van overmacht is Fairwood te zijner keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de koop, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren. Indien de afnemer Fairwood daartoe schriftelijk aanmaant, is de Fairwood gehouden zich binnen 8 dagen ten aanzien van zijn keuze uit te spreken.

12.2 Als nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een van de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.

12.3 Als nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel of deels blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zo veel als redelijkerwijs mogelijk is, inspanningen verrichten om de overeenkomst alsnog uit te voeren.

Artikel 13. Nederlands recht

13.1 Het Nederlands recht is op de koop van toepassing.

13.2 Privacy zal worden gevold via de AVG wet en is terug te lezen in onze privacyverklaring.

Artikel 14. Actuele verkoopvoorwaarden

14.1 Raadpleeg voor de meest actuele verkoopvoorwaarden van Fairwood onze website:

www.fairwood.nl/Verkoopvoorwaarden.html

Contact gegevens:

Corner Flooring

Stephensonstraat 23

4004 JA Tiel

+31 (0) 344-640035  –  info@cornerflooring.com –  info@fairwood.nl – www.fairwood.nl – www.fairwoodwebshop.com